تلفن: 09162919789

ایمیل: somaye.zar.6700@gmail.com

وب سایت: www.parvaztrade.com